• The Pensions Advisory
    Service is provided by

 
Call: 0800 011 3797

Call: 0800 011 3797

Webchat

Cymraeg

Amdanom ni

Rydym yn sefydliad gwirfoddol annibynnol sy'n cael cymorth grant gan yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP).

Rydym yn rhoi gwybodaeth a chanllawiau i'r cyhoedd am bob mater yn ymwneud â phensiynau, gan gwmpasu cynlluniau'r wladwriaeth, cwmni, personol a chyfranddeiliaid.

Rydym hefyd yn helpu unrhyw aelod o'r cyhoedd sydd â phroblem, cwyn neu anghydfod yn ymwneud â'i drefniant pensiwn galwedigaethol neu breifat. Nid ydym yn delio â phroblemau, cwynion nac anghydfodau sy'n ymwneud â phensiynau'r wladwriaeth.

Mae ein gwasanaeth am ddim ac fe'i darperir gan rwydwaith cenedlaethol o ymgynghorwyr gwirfoddol a gefnogir gan staff technegol a gweinyddol yn Llundain.

Rydym yn falch iawn o safon ein personél. Mae gan ein gwirfoddolwyr a'n staff technegol ym maes pensiynau lawer o flynyddoedd o brofiad o weithio yn y diwydiant pensiynau ac mae ganddynt ystod eang o gymwysterau proffesiynol.

Rhan o'r Corff Sengl ar Ganllawiau Ariannol

Sut y gallwn helpu?

Rydym yn darparu dau wasanaeth i'r cyhoedd - gan roi gwybodaeth a chanllawiau ar bob mater yn ymwneud â phensiynau a helpu i ddatrys cwynion ac anghydfodau sy'n ymwneud â phensiynau preifat.

Gwybodaeth a chanllawiau

Gallwch ofyn i ni am gyngor cyffredinol neu ganllawiau ar bob mater yn ymwneud â phensiynau. Cliciwch yma i gael gwybod sut i gysylltu â ni.

Gallwn:

Roi gwybodaeth a chanllawiau i chi ar unrhyw gwestiwn cyffredinol a allai fod gennych am unrhyw fater yn ymwneud â phensiynau;
Ceisio datrys yr anghydfod neu'r gwyn a allai fod gennych;
Eich cynghori am eich hawliau o ran eich cynlluniau pensiwn galwedigaethol, personol neu gyfranddeiliaid;
Ceisio sicrhau eich bod yn cael y budd-daliadau y mae gennych hawl iddynt;
Egluro ac esbonio unrhyw beth nad ydych yn ei ddeall am fuddiannau eich pensiwn neu'ch cynllun;
Rhoi gwybodaeth gyffredinol am system pensiwn y wladwriaeth; ac
Dweud wrthych gyda phwy y dylech gysylltu os nad yw'n briodol i ni ddelio â'ch ymholiad.

Cwynion ac anghydfodau

Gallwch ofyn i ni eich helpu i ddatrys cwyn neu anghydfod yn ymwneud â phensiynau. Cliciwch yma i gael gwybod sut i gysylltu â ni.

Rhaid eich bod eisoes wedi ceisio datrys y gŵyn neu'r anghydfod yn ysgrifenedig gyda'r partïon dan sylw. Bydd angen copïau o'r ohebiaeth honno arnom ac unrhyw ddogfennau perthnasol eraill. Fel arfer, anfonir y ffeil achos at un o'n hymgynghorwyr gwirfoddol a fydd, drwy gymodi a chyflafareddu, yn ceisio datrys y broblem os bydd o'r farn bod eich cwyn neu anghydfod yn gyfiawn.

Mae'r ymgynghorwyr gwirfoddol yn weithwyr proffesiynol profiadol ym maes pensiynau sy'n rhoi o'u hamser yn hael. Maent yn cynnig annibyniaeth ac arbenigedd ar y materion dan sylw gyda'r nod o'u datrys. Os na fyddant yn credu bod hyn yn bosibl, byddant yn argymell pa gamau gweithredu pellach y gallech eu cymryd.

Ni allwn eich helpu gyda'ch cwyn neu anghydfod:

Os yw'n ymwneud â'ch swydd yn hytrach na'ch pensiwn;
Os yw'n ymwneud â budd-daliadau'r wladwriaeth (yn cynnwys pensiwn y wladwriaeth);
Os yw'n ymwneud â chyngor ar fuddsoddi:
Os ydych am geisio newid rheolau trefniant pensiwn neu lobïo am welliannau;
Os yw'r Ombwdsmon Pensiynau eisoes wedi ymchwilio i'ch cwyn;
Os ydych eisoes wedi dechrau achos cyfreithiol. 

 

Y llinell gymorth

Rydym yn gweithredu llinell gymorth genedlaethol a gaiff ei redeg gan weithwyr proffesiynol ym maes pensiynau a fydd yn rhoi gwybodaeth a chanllawiau ar unrhyw agwedd ar bensiynau galwedigaethol, personol, cyfranddeiliaid a phensiynau'r wladwriaeth. Mae'r llinell ar agor i'r cyhoedd ond nid y rheini sy'n gweithredu mewn rhinwedd broffesiynol megis ymgynghorwyr ariannol, cyfreithwyr, ymddiriedolwyr cynlluniau ac ati.

Rhif y llinell gymorth yw 0800 011 3797

Rydym hefyd yn darparu llinellau cymorth a gynlluniwyd yn benodol i:

ferched - 0345 600 0806
pobl hunangyflogedig - 0345 602 7021

Mae'r llinellau cymorth ar agor rhwng 9am a 5pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Gallwch ffonio y tu allan i'r amseroedd hyn a gadael rhif ffôn i rywun eich ffonio'n ôl. 

 

Y gwasanaeth cynghori ar bensiynau a'r Ombwdsmon Pensiynau

Mae'r Gwasanaeth Cynghori ar Bensiynau a'r Ombwdsmon Pensiynau yn chwarae rolau tra gwahanol wrth ddatrys problemau, cwynion ac anghydfodau yn ymwneud â chynlluniau pensiwn.

Y gwasanaeth cynghori ar bensiynau

Mae'r Gwasanaeth Cynghori ar Bensiynau yn ymwneud â'r broses cyn yr Ombwdsmon Pensiynau, sydd fel arfer yn gwneud penderfyniad terfynol ar y mater. Nid oes gan y Gwasanaeth Cynghori ar Bensiynau unrhyw bwerau statudol a dim ond drwy ddwyn perswâd a chymodi y gall effeithio ar ddatrysiad. Ar y llaw arall, mae gan yr Ombwdsmon Pensiynau bwerau tebyg i lys barn.

Mae'r rhan fwyaf o ymgynghorwyr y Gwasanaeth Cynghori ar Bensiynau yn perthyn i'r diwydiant pensiynau ac maent yn darparu'r gwasanaeth hwn am ddim yn eu hamser eu hunain. Eu tasg gyntaf yw casglu cymaint o wybodaeth â phosibl gennych chi a'r holl bartïon eraill dan sylw. Mae'r Gwasanaeth Cynghori ar Bensiynau yn gwbl ddiduedd. Os na fydd ein hymgynghorydd, yng ngoleuni'r wybodaeth sydd ar gael, o'r farn bod modd cynnal eich achos, bydd yn rhoi gwybod i chi, yn esbonio pam y daethpwyd i'r casgliad hwn ac yn dychwelyd y ffeil i'r swyddfa i'w chau.

Nid yw unrhyw farn a fynegir gennym yn gyfreithiol-gyfrwymol mewn unrhyw ffordd ac mae gennych yr hawl o hyd i fynd â'ch achos at yr Ombwdsmon Pensiynau, ar yr amod ei fod o fewn ei awdurdodaeth.

Os bydd ein hymgynghorydd o'r farn bod gennych achos, bydd yn eich cynorthwyo chi a'r partïon eraill i ddod i gytundeb. Gall hyn olygu y cewch bopeth a ddymunwch ond efallai y bydd angen i chi wneud cyfaddawd a chytuno ar setliad. Beth bynnag fydd barn ein hymgynghorydd, gallwch fynd â'ch achos i'r Ombwdsmon Pensiynau o hyd ar unrhyw adeg, ar yr amod ei fod o fewn ei awdurdodaeth.

Er mai gwirfoddolwyr sy'n ymdrin â'r rhan fwyaf o gwynion yr ymchwilir iddynt gan y Gwasanaeth Cynghori ar Bensiynau, disgwylir iddynt gynnal safonau penodol o ran achosion sy'n mynd rhagddynt. Yn gyffredinol, disgwyliwn iddynt weithredu ar bob eitem o ohebiaeth o fewn amser rhesymol a rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am hynt eich achos o leiaf bob wyth wythnos.

Os byddwch yn anfodlon ar y gwasanaeth a gewch gan un o ymgynghorwyr y Gwasanaeth Cynghori ar Bensiynau, rhowch wybod i ni. Os byddwch am wneud cwyn ffurfiol am y gwasanaeth (ond nid y farn a roddwyd), ysgrifennwch at Bennaeth Gwasanaethau Corfforaethol.

Yn gyffredinol, cedwir papurau achos am bedair blynedd oni bai y cânt eu trosglwyddo i Swyddfa'r Ombwdsmon Pensiynau neu'r Gwasanaeth Ombwdsmon Ariannol. Fodd bynnag, dylid gwneud cwynion o fewn deuddeg mis i'r adeg yr ymdriniodd eich ymgynghorydd â'r achos ddiwethaf.

Os, ar ôl ymchwilio i'ch achos, bydd ein hymgynghorydd gwirfoddol o'r farn y gallai cyfeirio eich achos at yr Ombwdsmon Pensiynau fod yn fuddiol, caiff y ffeil ei dychwelyd i'n swyddfa. Byddwn yn cynnal adolygiad annibynnol o'r ffeil ac yn rhoi barn arbenigol arall arni. Er y bydd hyn fel arfer yn cadarnhau barn yr ymgynghorydd, weithiau bydd barn y swyddfa yn wahanol. Os bydd y swyddfa yn cytuno bod achos i'w benderfynu, bydd yn eich helpu i gyflwyno'ch cwyn i'r Ombwdsmon Pensiynau.

Yr Ombwdsmon Pensiynau

Rhaid cyflwyno cwynion i'r Ombwdsmon Pensiynau gan ddefnyddio'r ffurflen gwyno swyddogol, y byddwn yn rhoi copi i chi ohoni os nad oes gennych un eisoes. Os bydd eich cwyn yn ymwneud â chynllun gweithle a'ch bod yn enwi ymddiriedolwyr y cynllun neu reolwr y cynllun fel un o'r ymatebwyr, dim ond ar ôl i chi ddefnyddio proses datrys anghydfodau fewnol y cynllun y gall yr Ombwdsmon Pensiynau gynnal ymchwiliad. Mae hwn yn ofyniad statudol. Gallwn roi canllawiau i chi ar sut i wneud hyn.

Ar ôl derbyn eich ffurflen, bydd swyddfa'r Ombwdsmon Pensiynau yn gofyn i ni drosglwyddo eich ffeil achos cyn cynnal yr ymchwiliad. Bydd yr Ombwdsmon Pensiynau yn gwneud ei benderfyniad ei hun ar eich achos yn seiliedig ar ei ddehongliad o'ch hawliau cyfreithiol. Yn dilyn ei ymchwiliad, bydd yr Ombwdsmon Pensiynau yn penderfynu ar eich cwyn neu anghydfod. Bydd y penderfyniad hwn yn gwbl annibynnol ar unrhyw farn a roddwyd gan y Gwasanaeth Cynghori ar Bensiynau ar eich achos. Bydd ei benderfyniad yn derfynol ac yn ymrwymo pob parti i'r gŵyn neu anghydfod. Gellir ei orfodi yn y llysoedd. Dim ond drwy apelio i'r llys priodol mewn perthynas â phwynt cyfreithiol y gellir newid ei benderfyniad.

Terfyn amser

Dylech ysgrifennu at yr Ombwdsmon Pensiynau o fewn tair blynedd i'r mater rydych yn cwyno amdano neu y ceir anghydfod yn ei gylch. Os nad oeddech yn gwybod am y mater ar y pryd, mae'r terfyn amser o dair blynedd yn rhedeg o'r amser roeddech yn gwybod amdano neu'r amser y dylech fod wedi gwybod amdano.

Gall yr Ombwdsmon Pensiynau ymestyn y terfyn amser os caiff y gŵyn ei gwneud ar ôl y cyfnod o dair blynedd, ond dim ond bydd o'r farm bod unrhyw oedi y tu hwnt i'r amser hwnnw yn rhesymol. Yn benodol, gall drin amser a dreulir yn defnyddio gweithdrefn datrys anghydfodau fewnol ac/neu yn cael cymorth gan y Gwasanaeth Cynghori ar Bensiynau fel rheswm da dros oedi cyn gwneud cwyn iddo.

Fodd bynnag, os bydd oedi rhyngom ni'n cau eich ffeil a chi'n gwneud cwyn i'r Ombwdsmon Pensiynau, bydd yr amser hwnnw yn cyfrif tuag at y terfyn o dair blynedd.

Chi, nid ymgynghorydd y Gwasanaeth Cynghori ar Bensiynau, sy'n gyfrifol am sicrhau eich bod yn cydymffurfio â therfyn amser yr Ombwdsmon Pensiynau. Nid yw'r rhan fwyaf o'n hachosion yn cael eu cyfeirio at yr Ombwdsmon Pensiynau ond os byddwch o'r farn y gallai eich achos gael ei gyfeirio, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud hynny o fewn y terfyn amser o dair blynedd. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am hyn, bydd eich ymgynghorydd yn ceisio rhoi canllaw i chi. 

 

Adborth ar ein gwasanaeth

Mae eich adborth yn werthfawr i ni ac yn ein helpu i adolygu a datblygu'r gwasanaeth a gynigir gennym.

Os hoffech ddweud wrthym am eich profiad o'n llinell gymorth neu ein gwasanaeth ysgrifenedig ac nad ydych wedi cael holiadur, ysgrifennwch atom i roi gwybod i ni.

Mae copïau o'n holiadur ar y llinell gymorth a'n holiadur ar y gwasanaeth ysgrifenedig ar gael i'w lawrlwytho isod. Fel arall, os hoffech i ni anfon holiadur atoch drwy e-bost, e-bostiwch feedback@pensionsadvisoryservice.org.uk.
 

Cliciwch yma i lawrlwytho'r holiadur ar y llinell gymorth.

Cliciwch yma i lawrlwytho'r holiadur ar y gwasanaeth ysgrifenedig. 

Dylid anfon holiaduron wedi'u cwblhau at:
Charlotte Jackson
Money and Pensions Service
120 Holborn
London
EC1N 2TD

 

Cynllun iaith gymraeg: 2009

Frequently asked...

Where can I find out more?

If you need more information, please contact us. A pension specialist from our team will be happy to help with whatever pensions-related question you have. Our help is always free.

We never contact our customers out of the blue
We're all ears How do you feel about the help you just received?

We would really appreciate a few minutes of your time.
Your feedback helps us create a better experience for you.